BS Foods Header

Frozen fruit & vegetables

Privacystatement

BS Foods vindt een goede omgang met persoonsgegevens belangrijk en is zich bewust van de privacywetgeving. In dit privacystatement leggen wij uit hoe wij omgaan uw persoonsgegevens.

 1. Betrokkenen

BS Foods verwerkt persoonsgegevens van de volgende betrokkenen:

 • contactpersonen van (potentiële) klanten (“klanten”);
 • contactpersonen van bedrijven, waar wij producten of diensten afnemen (“leveranciers”);
 • personen die solliciteren naar een baan bij BS Foods (“sollicitanten”).
 1. Persoonsgegevens

De meeste gegevens krijgt BS Foods rechtstreeks van de betrokkene, bijvoorbeeld door het overhandigen van een visitekaartje of het toesturen van een cv. Het is ook mogelijk dat wij persoonsgegevens van derden ontvangen, bijvoorbeeld van een klant of leverancier. Tot slot kunnen wij persoonsgegevens verkrijgen uit publieke bronnen, zoals sociale media.

Van klanten kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • naam en adresgegevens;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer.

Van leveranciers kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • naam en adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • gegevens met het oog op het doen van bestellingen of het inkopen van diensten;
 • gegevens ter zake kosten, uitgaven en het doen van betalingen;
 • andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving.

Tot slot kunnen wij van sollicitanten de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • geboortedatum, geslacht, nationaliteit;
 • gegevens betreffende gevolgde of te volgen opleidingen, cursussen en stages;
 • gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is;
 • gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking, alsmede de eventuele beëindiging daarvan;
 • andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de betrokkene zijn verstrekt of die hem bekend zijn (zoals gegevens op een cv);
 • andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving
 1. Grondslag voor verwerking

Persoonsgegevens mogen uitsluitend worden verwerkt als daarvoor een geldige wettelijke grondslag bestaat. BS Foods verwerkt de persoonsgegevens daarom alleen als:

 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de klant of leverancier (“uitvoering overeenkomst”);
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op BS Foods rust (“wettelijke plicht”);
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van BS Foods en die belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten van degene om wiens gegevens het gaat, wat bijvoorbeeld het geval is bij het gebruik van persoonsgegevens met het oog op een goede bedrijfsvoering en het gebruik van contactgegevens voor het toesturen van ongevraagde commerciële berichten voor het onderhouden van onze bestaande zakelijke relaties ( “gerechtvaardigd belang”); of
 • de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking (hierna: “toestemming”). Door aan ons uw visitekaartje te overhandigen, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens, die op het visitekaartje staan, te bewaren en gebruiken.
 1. Voor welke doeleinden verwerken wij de persoonsgegevens?

Het doel voor de verwerking van persoonsgegevens is per betrokkene verschillend.

Voor klanten is het doel enerzijds het uitvoeren van de overeenkomst. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om ons werk goed te kunnen doen en de gemaakte afspraken na te komen. Anderzijds verwerken wij persoonsgegevens van potentiële klanten met het oog op onze bedrijfsvoering en het doel om onze producten onder de aandacht te brengen. Tot slot verwerken wij persoonsgegevens van klanten voor het onderhouden van onze relaties en marketing, bijvoorbeeld door klanten te informeren via nieuwsbrieven en het toesturen van offertes.

Voor leveranciers geldt dat wij persoonsgegevens verwerken met het doel om bestellingen te doen en/of diensten in te kopen en om contact met de leverancier te onderhouden.

Ten aanzien van sollicitanten vindt de verwerking van persoonsgegevens plaats met als doel de geschiktheid van de sollicitant voor de functie te beoordelen. Daarnaast verwerkt BS Foods de persoonsgegevens om contact te onderhouden met de sollicitant.

 1. Bezoek website

De website van BS Foods maakt gebruik van analytische cookies door het gebruik van Google Analytics. Hierdoor kunnen wij meer te weten komen over het gebruik van bezoekers op deze website. Dit gebeurt doordat Google Analytics een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon plaatst. De verzamelde gegevens worden door Google Analytics geanalyseerd en deze resultaten worden aan ons ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kunnen wij aanpassingen maken op onze website en of services.

 1. Derde partijen

Alleen medewerkers van BS Foods hebben toegang tot de persoonsgegevens en mogen deze inzien en, voor zover nodig, verwerken. Een ieder die toegang heeft tot persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

BS Foods verstrekt persoonsgegevens niet aan derden zonder de toestemming van de betrokkene, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de betrokkene en BS Foods.

 1. Bescherming van persoonsgegevens

BS Foods  verbindt zich ertoe om persoonsgegevens zorgvuldig te gebruiken en het vertrouwelijke karakter ervan te beschermen. Dit alles in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante wettelijke voorschriften. BS Foods zal niet meer gegevens van de betrokkene verwerken dan noodzakelijk is om haar rechten en plichten na te kunnen komen. Dit betekent ook dat BS Foods de persoonsgegevens niet zal gebruiken voor andere doeleinden dan in dit privacystatement genoemd. BS Foods heeft naar best vermogen juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens te vermijden. Waar het onmogelijk is om beveiliging volledig te kunnen garanderen, zal BS Foods voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen.

 1. Bewaartermijnen

De bewaartermijnen zijn vastgesteld op basis van de wet- en regelgeving. BS Foods bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Als wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben, worden de persoonsgegevens direct verwijderd uit het systeem.

 1. Uw rechten

Op basis van de privacywet- en regelgeving heeft een betrokkene verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens. Hieronder vindt u meer informatie over deze rechten:

Recht om toestemming in te trekken

Als de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op grond van uw toestemming, heeft u altijd het recht om de gegeven toestemming in te trekken. BS Foods zal de verwerking van die persoonsgegevens dan direct staken.

Recht op inzage

Dit is het recht om uw persoonsgegevens ter inzage op te vragen. Bij een verzoek tot inzage krijgt u een volledig overzicht van de verwerkte gegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers van de gegevens en de rechtsgrond en doelen van de verwerking van de gegevens.

Recht op rectificatie

Als de persoonsgegevens die BS Foods van u verwerkt niet juist zijn, heeft u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te laten aanpassen.

Recht van verwijdering

Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, bijvoorbeeld als BS Foods uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor het doel waarvoor zij het heeft gekregen. Hierop zijn een aantal uitzonderingen, zoals onze wettelijke plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor de belastingdienst.

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde situaties heeft u de mogelijkheid te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens in de toekomst te beperken.

Recht op overdraagbaarheid/dataportabiliteit

Op uw verzoek, zal BS Foods alle persoonsgegevens die wij van u hebben in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm aan u verstrekken en/of overdragen aan een door u aangewezen derde.

Recht op bezwaar

In verband met persoonlijke bijzondere omstandigheden, kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens. Als uw bezwaar gerechtvaardigd is, dan beëindigt BS Foods direct de verwerking van de persoonsgegevens. BS Foods is niet verplicht gehoor te geven aan het bezwaar als het verwerken van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van een wettelijke verplichting of de uitvoering van de overeenkomst.

Als u één van deze rechten wilt uitoefenen, dan kunt u schriftelijk (per e-mail of per post) een verzoek indienen. Het verzoek wordt binnen vier weken beantwoord. BS Foods kan vragen om identificatie, voordat uw verzoek in behandeling wordt genomen.

U kunt uw verzoek indienen bij BS Foods via onderstaande contactgegevens:

BS Foods
Kerkenbos 1230-A
6546 BE Nijmegen
0485 540 706
bsfoods@bsfoods.com

 1. Autoriteit Persoonsgegevens

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpen wij u graag. Mochten wij er toch niet samen uitkomen, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Nog vragen?

BS Foods is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het lezen van dit privacystatement nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u uiteraard contact opnemen via de bovenstaande contactgegevens.

Wijziging van dit privacystatement
Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 18 maart 2019. BS Foods kan dit privacystatement wijzigen. Wij raden u daarom aan om dit privacystatement regelmatig te raadplegen.

copyright bsfoods.com - disclaimer - privacystatement - webdesign: prode